Regulamin

Regulamin Szkoły Programowania Future Forge

1. Ogólne Postanowienia

1.1. Szkoła Programowania Future Forge (dalej zwana „Szkołą”) świadczy usługi edukacyjne w zakresie programowania i tworzenia gier online.

1.2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Szkołę oraz obowiązki uczestników kursów.

2. Zapisy i Rejestracja

2.1. Zapisy na kursy odbywają się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Szkoły.

2.2. Uczestnicy zobowiązani są do podania prawdziwych i aktualnych danych podczas procesu rejestracji.

2.3. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług edukacyjnych.

3. Zajęcia Online

3.1. Zajęcia odbywają się online za pośrednictwem platformy e-learningowej udostępnianej przez Szkołę.

3.2. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania należytej kultury osobistej podczas udziału w zajęciach online.

3.3. Szkoła zastrzega sobie prawo do monitorowania zachowania uczestników podczas zajęć online i podejmowania odpowiednich działań w przypadku naruszenia regulaminu.

4. Płatności

4.1. Warunki płatności za kursy określone są na stronie internetowej Szkoły.

4.2. Uczestnicy zobowiązani są do terminowej opłaty za kursy, zgodnie z warunkami podanymi na stronie internetowej.

5. Ochrona Danych Osobowych

5.1. Szkoła zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Szkoły.

6. Postanowienia Końcowe

6.1. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Szkoły.

6.2. W przypadku naruszenia regulaminu przez uczestnika, Szkoła zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z kursu.

6.3. Regulamin obowiązuje od daty opublikowania na stronie internetowej Szkoły.

6.4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji regulaminu rozstrzygane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Future Forge